GARANČNÝ FOND
AŽ DO 1 000 000 €

VIAC AKO
100 ČLENOV

Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex

Národnej asociácie na ochranu osobných údajov (ďalej len „NANOOU“)

______________________________________________________________________________________

Preambula

Etický kódex predstavuje súhrn etických zásad v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovania NANOOU, definuje jednotný štandard a pravidlá správania sa členov a partnerov NANOOU. Etický kódex je záväzný, riadi sa ním každý člen a partner NANOOU a jeho akceptácia a dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v NANOOU.

Článok 1

Konanie členov a partnerov NANOOU

 1. Členovia a partneri NANOOU pri ochrane osobných údajov
 1. konajú v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj európskych a medzinárodných noriem, v súlade s dobrými mravmi, stanovami NANOOU a Etickým kódexom,
 2. konajú transparentne,
 3. svojim konaním demonštrujú profesionalitu a odbornosť,
 4. podporujú diskusiu o význame ochrany a dbajú na presadzovanie spoločenskej zodpovednosti v tejto oblasti,
 5. dbajú na neustále vzdelávanie v tejto oblasti a podporu etického správania nielen seba, ale aj svojich zamestnancov a spolupracujúcich subjektov.
 1. Členovia a partneri NANOOU sú v konaní pred úradmi povinní vystupovať slušne, korektne a kvalifikovane a sú povinní zachovávať vážnosť a dôstojnosť konania.
 2. Členovia a partneri NANOOU konajú v zmysle cieľov združenia a zdržiavajú sa konania, ktoré by mohlo škodiť združeniu alebo ohroziť jeho dobré meno.
 3. Členovia a partneri NANOOU budú používať označenie NANOOU a spojitosť s ním len na základe predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu NANOOU.

Článok 2

Protispoločenská činnosť a ochrana whistleblowerov

 1. Členovia a partneri NANOOU podporujú whistleblowerov, ktorí zákonným spôsobom upozornia na protispoločenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov, informatizácie a kyberbezpečnosti. Svoju podporu im vyjadrujú napríklad ponukou bezplatného členstva v NANOOU, ak whistleblower spĺňa podmienky prijatia. 
 2. Členovia NANOOU budú proaktívne zdieľať informácie o podozrivých praktikách v oblasti ochrany osobných údajov s predsedníctvom NANOOU a spolupracovať pri ich postihovaní.

Článok 3

Odmietanie diskriminácie

 1. Členovia a partneri NANNOU odmietajú akúkoľvek formu diskriminácie pri ochrane osobných údajov, a to tak fyzických osôb, ako aj subjektov spracúvajúcich osobné údaje. 
 2. Členovia a partneri NANOOU rešpektujú a presadzujú dodržiavanie národných, európskych a medzinárodných noriem týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 
 3. Členovia a partneri NANOOU rešpektujú práva osôb na ochranu ich osobných údajov,  súkromia a ostatných osobnostných práv garantovaných Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj normami európskeho a medzinárodného práva.

Článok 4

Kolegialita a spolupráca

 1. Vzťahy medzi členmi a partnermi NANOOU sú založené na zásade profesionálnej kolegiality, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme spoločného dosahovania cieľov NANOOU. 
 2. Člen a partner NANOOU vníma iných členov a partnerov NANOOU ako kolegov, správa sa k nim profesionálne, čestne, zdvorilo a korektne. 
 3. Členovia a partneri NANOOU vytvárajú prostredie, ktoré podporuje slobodu vyjadrovania a výmeny skúseností. Podporujú rovnosť šancí a zaobchádzajú rovnako so všetkými kolegami bez ohľadu na činnosť, ktorú vykonávajú v oblasti ochrany osobných údajov. 
 4. Vo verejných vystúpeniach zameraných na šírenie odborných poznatkov v oblasti ochrany osobných údajov sa členovia a partneri NANOOU riadia profesionalitou a odbornosťou a rozlišujú medzi odborným stanoviskom a svojím osobným názorom. 
 5. Členovia a partneri NANOOU sa zaväzujú v akýchkoľvek vyjadreniach a v komunikácii súvisiacej s ich činnosťou, ako aj s činnosťou združenia nepoužívať vulgarizmy, osočovanie, ohováranie a nepravdivé či zavádzajúce informácie. 
 6. Členovia a partneri NANOOU sa pri výkone svojej činnosti snažia predchádzať sporom s ostatnými členmi a partnermi NANOOU. Prípadné spory sú povinní riešiť dohodou pred začatím akéhokoľvek konania, sú povinní obrátiť sa na predsedníctvo v zmysle stanov NANOOU, poskytnúť mu všetky relevantné informácie a materiály a podriadiť sa jeho rozhodnutiu. Porušenie tejto povinnosti zakladá právo NANOOU na vylúčenie člena alebo zrušenie partnerstva so združením.  

Článok 5

Konflikt záujmov

 1. Členovia a partneri NANOOU sa pri svojom konaní vyhýbajú konfliktu záujmov, korupčnému alebo inak nekalému správaniu. 
 2. Členovia a partneri NANOOU nezneužívajú členstvo v NANOOU na presadzovanie vlastných, osobných či ekonomických záujmov, alebo osobných či ekonomických záujmov iných osôb. 
 3. Členovia a partneri NANOOU prijímajú všetky opatrenia, aby v oblasti svojej pôsobnosti zabránili legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Článok 6

Ochrana osobných údajov

 1. Bezpečnosť osobných údajov má pre členov a partnerov NANOOU mimoriadny význam. Členovia a partneri NANOOU využívajú všetky primerané organizačné a technické opatrenia a prostriedky, aby ochránili osobné údaje dotknutých osôb pred neoprávneným prístupom, nepovoleným využívaním, odcudzením, predčasným zničením alebo iným zneužitím. K ochrane osobných údajov pristupujú členovia a partneri NANOOU zodpovedne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj internými smernicami a usmerneniami.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Členovia a partneri NANOOU berú na vedomie, že akékoľvek konanie v rozpore s týmto Etickým kódexom alebo porušenie Etického kódexu môže viesť k zániku členstva alebo k zrušeniu partnerstva v NANOOU v zmysle platných stanov NANOOU. 
 2. Pokiaľ má člen alebo partner NANOOU vedomie o konaní v rozpore s Etickým kódexom, má povinnosť o tom informovať predsedníctvo NANOOU, ktoré podnikne kroky smerom k náprave. 
 3. Etický kódex je verejne dostupný a je k nahliadnutiu na webovom sídle NANOOU. 
 4. Etický kódex je možné meniť či dopĺňať formou písomných dodatkov v súlade so stanovami NANOOU. 
 5. Tento Etický kódex schválilo predsedníctvo NANOOU na svojom zasadnutí dňa 19.10.2018 a je účinný nasledujúci deň od schválenia.

Často kladené otázky

Čo je NANOOU?

NANOOU je je dobrovoľným občianskym združením subjektov, ktoré pôsobia...
čítať viac

Prečo vznikla NANOOU?

NANOOU vznikla ako reakcia subjektov na neriešené situácie v oblasti ochrany...
čítať viac

Aký je cieľ NANOOU?

NANOOU má viacero cieľov. Základným cieľom je chrániť práva a slobody...
čítať viac

Kalendár 2018

27

May

Tvorba zákona o údajoch

NANOOU sa stala súčasťou pracovnej skupiny a bude podieľať na tvorbe zákona o údajoch.
čítať článok

25

May

1. výročie účinnosti GDPR

GDPR oslavuje svoj 1. rok účinnosti.
čítať článok